Τι αλλάζει στην απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό

Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης Δικηγόρος Αθηνών-Συνταγματολόγος-Συνήγορος Αμερικανικού Δημοκρατικού Κόμματος στην Ελλάδα-Δ.Σ. Ιδρύματος Μπότσαρη-Δ.Σ. Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Αθηναίων.

Επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας, πολιτεύματος κ.ά., που θα διαπιστώνεται με Πανελλαδικές γραπτές Εξετάσεις, προβλέπει μεταξύ άλλων, ο νόμος 4735/ΦΕΚ Α 197/12.10.2020 , που τροποποιεί τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας για τους αλλοδαπούς που επιθυμούν να πολιτογραφηθούν Έλληνες. Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση πρέπει, πέραν των προϋποθέσεων του νόμου:

α. Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, ώστε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη.

β. Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική ιστορία και γεωγραφία, τον ελληνικό πολιτισμό και τις συνήθειες του ελληνικού λαού, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών του πολιτεύματος της Χώρας.

γ. Να έχει την ικανότητα να συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της Χώρας, σεβόμενος τις θεμελιώδεις αρχές που τη διέπουν.

δ. Να έχει ενταχθεί ομαλά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χώρας, έχοντας την καταστήσει συνεχές κέντρο των βιοτικών του δραστηριοτήτων.

Για τη διακρίβωση της οικονομικής ένταξης του αιτούντος λαμβάνονται υπόψη η ύπαρξη σταθερής εργασίας στη Χώρα και η εν γένει οικονομική του δραστηριότητα, αλλά και η διαρκής εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών του απέναντι στην Πολιτεία. Για τη διακρίβωση της κοινωνικής ένταξης του αιτούντος λαμβάνονται υπόψη ιδίως η διαμόρφωση συγγενικού δεσμού με Έλληνα πολίτη, η εξοικείωση του με τα ήθη και έθιμα της ελληνικής κοινωνίας, η συμμετοχή του σε εθελοντικές δραστηριότητες, αθλητικές ομάδες, δραστηριότητες του δήμου και εκδηλώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία που αποτελούν τεκμήρια οικονομικής και κοινωνικής ένταξης του αιτούντος για την εξεταζόμενη, κατά περίπτωση, χρονική περίοδο.

Στο πρόσωπο του αλλοδαπού που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης δεν πρέπει να συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφαλείας. Σχετικά με τη συνδρομή τέτοιων λόγων στο πρόσωπο του αιτούντος παρέχουν γνώμη οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τη διαδικασία που ορίζεται .

Δικαιολογητικά πολιτογράφησης:

 1. Η αίτηση πολιτογράφησης υποβάλλεται στην Υπηρεσία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών του τόπου διαμονής του ενδιαφερομένου και συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας. Αν ο αλλοδαπός αδυνατεί αντικειμενικά να κατέχει διαβατήριο, αρκεί η άδεια διαμονής που χορηγείται στις περιπτώσεις ατόμων ως στερούμενων αντικειμενικά διαβατηρίου. β. Έναν από τους αναφερόμενους στην περ. ε’ του άρθρου 5 τίτλους νόμιμης διαμονής σε ισχύ. γ. Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.), όπως αυτό προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 7. δ. Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο, ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας πρώτης ιθαγένειας. Αν ο αλλοδαπός είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας ως πρόσφυγας, ή έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας, ή είναι ανιθαγενής και αδυνατεί να προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησης, αρκεί η πράξη αναγνώρισής του ως πρόσφυγα, υπαγωγής του στο καθεστώς επικουρικής προστασίας, ή το οικείο δελτίο ανιθαγενούς, αντίστοιχα. Αν ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης. ε. Εκκαθαριστικά σημειώματα ή πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου των οικονομικών ετών που αντιστοιχούν στα έτη προηγούμενης νόμιμης παραμονής στη χώρα, που απαιτούνται κατά περίπτωση, με βάση τα οποία να προκύπτει η φορολογική υποχρέωση του αιτούντος, ως κατοίκου της Ελλάδας. στ. Αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). ζ. Ηλεκτρονικό παράβολο πεντακοσίων πενήντα (550) ευρώ. Για την επανυποβολή αίτησης πολιτογράφησης το οφειλόμενο παράβολο ορίζεται σε διακόσια (200) ευρώ. Ομογενείς, κάτοχοι ιθαγένειας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες και ανιθαγενείς καταβάλλουν για κάθε αίτηση πολιτογράφησης παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ. Ο αιτών με την αίτηση του παρέχει εξουσιοδότηση στην αρμόδια υπηρεσία να συλλέξει, να επεξεργαστεί, καθώς και να διαβιβάσει τα προσωπικά του δεδομένα εντός του αρμόδιου φορέα αποκλειστικά για τους σκοπούς εξέτασης της αίτησής του». Διαδικασία πολιτογράφησης:
 2. Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας καλείται να συμμετάσχει σε γραπτή δοκιμασία, προκειμένου να πιστοποιηθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων . Προϋπόθεση συμμετοχής στη γραπτή δοκιμασία αποτελεί η καταβολή εξέταστρου ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Για την πιστοποίηση αυτή, ο αλλοδαπός οφείλει να ανταποκριθεί επιτυχώς σε εξετάσεις ελληνικής γλώσσας επιπέδου ανάλογου του Β1 στην κατανόηση και παραγωγή του προφορικού και του γραπτού λόγου, καθώς και σε εξέταση γνώσεων στοιχείων ελληνικής ιστορίας και γεωγραφίας, ελληνικού πολιτισμού και θεσμών του πολιτεύματος της Χώρας. Οι ανωτέρω θεματικές ενότητες εξετάζονται μέσω τυχαίας επιλογής από τράπεζα θεμάτων τουλάχιστον εκατό (100) κειμένων με τις ασκήσεις τους ως προς την κατανόηση και παραγωγή λόγου και τριακοσίων (300) ερωτήσεων-θεμάτων για τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα. Η τράπεζα θεμάτων δημιουργείται και τηρείται με μέριμνα και ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω του ιστοτόπου του Υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικότερα για τη γλωσσική εξέταση, η τράπεζα θεμάτων δύναται να διαμορφωθεί με τη συμμετοχή του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
 3. Η συμμετοχή στις εξετάσεις θεωρείται επιτυχής, όταν ο υποψήφιος συγκεντρώσει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας τόσο κατά την εξέταση της γλώσσας, όσο και κατά την εξέταση των λοιπών ενοτήτων της παρ. 1. Επιτυχημένο αποτέλεσμα στη γλωσσική εξέταση θεωρείται τουλάχιστον το ποσοστό 66% και στα λοιπά γνωστικά αντικείμενα το πενήντα τοις εκατό (50%). Ο αλλοδαπός δύναται να συμμετάσχει εκ νέου στην εξέταση σε περίπτωση αποτυχίας του σ’ αυτήν. Στον αλλοδαπό που έχει ανταποκριθεί με επιτυχία στην παραπάνω εξέταση χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.). Ως προς την εξέταση της νεοελληνικής γλώσσας η τράπεζα θεμάτων δύναται να διαμορφωθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
 4. Για τους αιτούντες την ελληνική ιθαγένεια που έχουν υπερβεί το 62ο έτος της ηλικίας, για όσους έχουν πιστοποιηθεί με σωματική αναπηρία άνω του 67% από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καθώς και για όσους αδυνατούν να συμμετάσχουν σε γραπτή δοκιμασία λόγω διαγνωσμένης, από τις αρμόδιες μονάδες διάγνωσης και έκθεσης πιστοποιητικών μαθησιακών δυσκολιών του Υπουργείου Υγείας, οποιασδήποτε μορφής μαθησιακής δυσκολίας, η συνδρομή των προϋποθέσεων των περ. α’ και β’ του άρθρου 5Α πιστοποιείται με προφορική δοκιμασία ενώπιον Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής Εξετάσεων, η οποία αποτελείται από έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, ως Πρόεδρο, και δύο (2) εκπαιδευτικούς της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές τους.
 5. Από την υποχρέωση απόκτησης του Π.Ε.Γ.Π. απαλλάσσονται όσοι έχουν φοιτήσει επιτυχώς σε γυμνάσιο ή λύκειο της χώρας που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Επίσης απαλλάσσονται όσοι έχουν αποφοιτήσει από ελληνόγλωσσο πρόγραμμα ελληνικού ΑΕΙ ή έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο ελληνόγλωσσου προγράμματος ελληνικού ΑΕΙ ή έχουν εκπονήσει διδακτορική διατριβή στα ελληνικά σε ελληνικό ΑΕΙ.
 6. Η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας, μετά από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης με τα προβλεπόμενα από τον νόμο δικαιολογητικά, ελέγχει την πληρότητα του φακέλου, καθώς και τη συνδρομή ή μη των τυπικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Στο πλαίσιο αυτό αναζητεί αυτεπάγγελτα μέσω των ειδικών εφαρμογών που χειρίζεται, το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και απευθύνει ερώτημα προς τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, περί του εάν συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος λόγοι δημόσιας τάξης για την απόρριψη του αιτήματος ή αν ο αιτών τελεί υπό απέλαση. Αν οι οριζόμενες τυπικές προϋποθέσεις δεν πληρούνται, ο προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας απορρίπτει την αίτηση. Για τη συνδρομή ή μη των λόγων εθνικής ασφάλειας διενεργείται, εφόσον υφίστανται σχετικές ενδείξεις, εμπιστευτική αλληλογραφία με τις αρμόδιες αρχές ασφαλείας της Χώρας. Σε περίπτωση αμφιβολιών ως προς τη συνδρομή ή μη των ανωτέρω λόγων ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 7Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
 7. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας στο πλαίσιο διερεύνησης της συνδρομής των προϋποθέσεων των περ. γ’ και δ’ του άρθρου 5Α, καλεί τον αιτούντα σε συνέντευξη, προκειμένου να διαπιστωθούν η επαρκής ένταξή του στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χώρας και η δυνατότητα συμμετοχής του ως πολίτη σε αυτήν. Η κλήση του αλλοδαπού γίνεται με επί αποδείξει αλληλογραφία. Μη εμφάνισή του δικαιολογείται μόνο για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας. Αν η κλήση του αλλοδαπού για τη συνέντευξη επιστρέψει ανεπίδοτη δύο φορές ή αν αδικαιολόγητα ο αλλοδαπός δεν εμφανισθεί σ’ αυτήν, η αίτηση πολιτογράφησης απορρίπτεται από τον προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας.
 8. Η συνέντευξη, πρακτικό της οποίας διατηρείται στον φάκελο του αιτούντος με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ ΕΚ, καθώς και ο ν. 4624/2019 (α’ 137) διενεργείται από τρεις (3) υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε ή Τ.Ε. της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία ως εισηγητές, μετά από την ολοκλήρωση της οποίας διενεργείται η συνολική αξιολόγηση του αιτούντος και συντάσσεται αιτιολογημένη εισήγηση για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος πολιτογράφησης. Η απόρριψη της αίτησης προσβάλλεται με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου.
 9. Οι ομογενείς αλλοδαποί που είναι κάτοχοι τίτλου διαμονής ομογενούς και αιτούνται την πολιτογράφησή τους ως διαμένοντες στη Χώρα, απαλλάσσονται από τη διακρίβωση της συνδρομής των προϋποθέσεων που προβλέπονται στις περ. α’ και β’ του άρθρου 5Α. Εφαρμόζεται όμως και ως προς αυτούς η διαδικασία των παρ. 6 και 7 για τη διακρίβωση της συνδρομής των προϋποθέσεων που προβλέπονται στις περ. γ’ και δ’ του άρθρου 5Α.
 10. Από τη διαδικασία του παρόντος εξαιρούνται οι ομογενείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων.
 11. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας καθορίζονται: α) η διαμόρφωση και η τήρηση της τράπεζας θεμάτων, καθώς και οι όροι δημοσιότητάς της, β) η διαδικασία, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής της αίτησης, καθώς και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.), γ) ο τόπος και ο χρόνος διενέργειας των εξετάσεων, δ) η πιστοποίηση ειδικών εξεταστικών κέντρων για τη διενέργεια των εξετάσεων, ε) οι προδιαγραφές εξέτασης για ειδικές κατηγορίες αιτούντων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικό με την οργάνωση και το περιεχόμενο των εξετάσεων, στ) τα θέματα συγκρότησης και λειτουργίας των ατομικών και συλλογικών οργάνων για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων, ύστερα από εισήγηση της επιστημονικής επιτροπής της περ. β’ της παρ. 12.
 12. Η διοργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων για την απόκτηση του Π.Ε.Γ.Π. πραγματοποιείται με την επικουρία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως προς τα θέματα εξεύρεσης κατάλληλων κτιρίων, επιτηρητών και εξεταστών όπως επίσης και ως προς τη διάθεση και χρήση του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
 13. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας συστήνονται: α) Η οργανωτική επιτροπή με αρμοδιότητα την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων για την απόκτηση του Π.Ε.Γ.Π, η οποία έχει τριετή θητεία και ενδεκαμελή σύνθεση. Αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας, ως Πρόεδρο, πέντε (5) στελέχη της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, τρία (3) στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και δύο (2) εμπειρογνώμονες. Ένα (1) μέλος της επιτροπής ορίζεται ως Αναπληρωτής Πρόεδρος. Ως γραμματέας ορίζεται υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας. β) Η επιστημονική επιτροπή με αρμοδιότητα την ευθύνη συγκρότησης και λειτουργίας της τράπεζας θεμάτων, την ανανέωση και επιλογή των θεμάτων, την εποπτεία των εξετάσεων και την επίβλεψη της εξεταστικής διαδικασίας ως προς τα επιστημονικά της αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένης και της διενέργειας των προφορικών εξετάσεων για τις ειδικές κατηγορίες που προβλέπονται στις ρυθμίσεις του παρόντος. Η θητεία της είναι τριετής και η σύνθεσή της επταμελής. Ως Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος αναλαμβάνουν ομότιμοι ή εν ενεργεία πρωτοβάθμιοι Καθηγητές ημεδαπού ΑΕΙ και τις υπόλοιπες θέσεις ειδικοί επιστήμονες για κάθε γνωστικό αντικείμενο, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Ως γραμματέας της επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας.
 14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζεται αποζημίωση για τα μέλη των επιτροπών των παρ. 3 και 12, τους εκπαιδευτικούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και το λοιπό προσωπικό που συμμετέχουν στις διαδικασίες οργάνωσης, διεξαγωγής, διοικητικής υποστήριξης των εξετάσεων, βαθμολόγησης και έκδοσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων για τη λήψη του Π.Ε.Γ.Π..
 15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του εξέταστρου της παρ. 1 του άρθρου 6.
 16. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν στον τρόπο διεξαγωγής της προφορικής συνέντευξης της παρ. 6 του άρθρου 6. Σε περίπτωση αμφιβολιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας ως προς τη συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και εθνικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 5Β, ο Περιφερειακός Διευθυντής Ιθαγένειας παραπέμπει την υπόθεση στον Υπουργό Εσωτερικών για έκδοση απόφασης. Ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί να παραπέμπει την υπόθεση για διατύπωση γνώμης στο Συμβούλιο Ιθαγένειας. Αν ο Υπουργός Εσωτερικών αμφιβάλλει για την ορθότητα της αξιολόγησης που περιέχεται στην εισήγηση της Επιτροπής Πολιτογράφησης στις περιπτώσεις που έχει προβλεφθεί η σχετική αρμοδιότητα, μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση για διατύπωση γνώμης στο Συμβούλιο Ιθαγένειας.

Αίτηση πολιτογράφησης ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό υποβάλλεται στον Έλληνα Πρόξενο του τόπου κατοικίας τους, ο οποίος τη διαβιβάζει στο Υπουργείο Εσωτερικών, με έκθεση του, στην οποία περιλαμβάνονται απαραιτήτως στοιχεία που τεκμηριώνουν την ιδιότητα του αιτούντος ως ομογενούς. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται και τα εξής:

α. Δήλωση πολιτογράφησης, η οποία γίνεται ενώπιον του Προξένου, παρουσία δύο (2) Ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων.

β. Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας.

γ. Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας πρώτης ιθαγένειας.

δ. Πρωτότυπο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου αλλοδαπής αρχής νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο.

ε. Παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.».

Κτήση ελληνικής ιθαγένειας από τέκνα πολιτογραφημένου:

Το τέκνο του αλλοδαπού ή της αλλοδαπής που πολιτογραφείται γίνεται Έλληνας, χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την ημερομηνία ορκωμοσίας του γονέα του είναι ανήλικο, άγαμο και διαμένει μόνιμα στη Χώρα..

Διαδικασία επί αιτήσεων διαπίστωσης ελληνικής ιθαγένειας:

 1. Αποκτά την ελληνική ιθαγένεια από γέννηση μετά από την έκδοση απόφασης για τη διαπίστωσή της, κάθε πρόσωπο που ανήκει στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Είναι τέκνο που έχει γεννηθεί εντός γάμου από γονείς που δεν ήταν Έλληνες κατά τον χρόνο που γεννήθηκε αλλά η ελληνική τους ιθαγένεια αποκτήθηκε από γεννήσεως μετά τη γέννησή του. β) Είναι τέκνο που έχει γεννηθεί εντός υποστατού, κατά το ελληνικό δίκαιο, γάμου Έλληνα πατέρα με αλλοδαπή μητέρα πριν τις 18.7.1982, και γ) Είναι τέκνο που έχει γεννηθεί εντός ανυπόστατου, κατά το ελληνικό δίκαιο, γάμου Ελληνίδας μητέρας με αλλοδαπό πατέρα πριν τις 8.5.1984.
 2. Όποιος επιθυμεί τη διαπίστωσή της, υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας του τόπου διαμονής του στη Χώρα ή, αν δεν διαμένει σε αυτήν, στον Έλληνα Πρόξενο του τόπου διαμονής του στην αλλοδαπή. Ο Πρόξενος, αφού διεξάγει έρευνα, ιδίως στα τηρούμενα στην αρχή του προξενικά μητρώα, διαβιβάζει την αίτηση στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο Δήμος στον οποίο επιθυμεί να εγγραφεί ο αιτών.
 3. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την επικαλούμενη νομική βάση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και καταβάλλεται παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.
 4. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας, μετά από έρευνα που διενεργεί, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων της Χώρας για καταχωρήσεις, για την εξακρίβωση των ληξιαρχικών γεγονότων και των δημοτολογικών εγγραφών που αποδεικνύουν τη συγγένεια με Έλληνα πολίτη, προβαίνει στην έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας. Στην απόφαση ορίζεται και ο Δήμος στο δημοτολόγιο του οποίου εγγράφεται ο ενδιαφερόμενος.
 5. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις διαπίστωσης της ελληνικής ιθαγένειας, εκδίδεται απόφαση απόρριψης της αίτησης κατά της οποίας χωρεί το δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 45 του νόμου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.