Ποδαρικό με …δρεπάνι από το 2018 για τις Ασφαλιστικές Εισφορές

Ο δικηγόρος Χρήστος Ηλ. Τσίχλης.

Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης
Δικηγόρος Αθηνών
Για το 2018 παραπέμπεται ο συμψηφισμός των εισφορών που καλούνται να πληρώσουν 1,4 εκατομμύρια ασφαλισμένοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες. Από 01.01.2018 και για κάθε επόμενο έτος, στη βάση υπολογισμού, συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Με βάση το άθροισμα του φορολογητέου εισοδήματος και των καταβλητέων εισφορών του προηγούμενου έτους θα υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών από το 2018 και μετά.
Ειδικά, για το 2018, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της βάσης προσδιορισμού των εισφορών, όπως αυτή περιγράφεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος.
Μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση της βάσης υπολογισμού, όπως ανωτέρω περιγράφεται, για κάθε έτος δια του δώδεκα.
Εάν η προσδιοριζόμενη, βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών είναι μικρότερη του ποσού που αντιστοιχεί στο 70% του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, στο ύψος που διαμορφώνεται, σύμφωνα με το άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ11 περ. 3 του ν. 4093/2012, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και στις περιπτώσεις ζημιών ή μηδενικών κερδών, ως μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται υπόψη το ύψος που αντιστοιχεί στο 70 % του κατά τα ανωτέρω κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.Σε περίπτωση μη υποβολής εκ μέρους του υπόχρεου φορολογικής δήλωσης, οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται προσωρινά επί της βάσης της ανωτέρω παραγράφου, έως ότου καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του φορολογητέου εισοδήματος.
Εάν η προσδιοριζόμενη, βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών είναι μεγαλύτερη του ποσού που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ως μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται το ύψος του δεκαπλάσιου του κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
Η μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών του/της συζύγου και των ενηλίκων τέκνων, στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης, αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης του εισοδήματος της εκμετάλλευσης-δραστηριότητας, προς τον αριθμό των μελών, διαιρούμενο περαιτέρω δια του 12. Σε καμία περίπτωση, πάντως, δεν δύναται η μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών εκάστου μέλους να υπολείπεται του ποσού .
Στις περιπτώσεις που κάποιο από τα πρόσωπα καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 38 του ν. 4387/2016, ως μισθωτός, μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του εισοδήματος από την παροχή των μισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από τη δραστηριότητα του άρθρου 1, με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων του άρθρ. 38 του ν. 4387/2016.
Στις περιπτώσεις πολλαπλής δραστηριότητας, η κάθε μία εκ των οποίων δημιουργεί υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση, σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ, του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από έκαστη δραστηριότητα, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων .
Τα προβλεπόμενα εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις πολλαπλής δραστηριότητας, Για την εξεύρεση της βάσης υπολογισμού σε αυτή την περίπτωση, καταρχάς, λαμβάνεται το σύνολο του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος από τη δραστηριότητα που προκύπτει ότι αποτελεί τη βασική πηγή βιοπορισμού και σε αυτό προστίθεται το εισόδημα των άλλων δραστηριοτήτων κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους, ώστε η βάση υπολογισμού, όπως προκύπτει από την άθροιση των επιμέρους εισοδημάτων, να μην υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού, όπως καθορίζεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω και να μην ξεπερνά το δεκαπλάσιο του, κατά τα ανωτέρω, προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
Μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων, αποτελεί το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
Για όσους προβαίνουν, για πρώτη φορά, από 01.01.2017 και εντεύθεν, σε έναρξη εργασιών ή δραστηριοτήτων , μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών τους εισφορών για τους μήνες που μεσολαβούν από το μήνα της έναρξης εργασιών έως τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, αποτελεί το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
Η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, κατά την έννοια της παρούσας απόφασης, προκύπτει από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος.
Τυχόν διαφορά που προκύπτει, μετά τον υπολογισμό των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών, βάσει του πραγματικού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους, αναζητείται και συμψηφίζεται, ισομερώς κατανεμημένη, σε μηνιαία βάση, έως το μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους.
Μείωση της τάξης του 4,8% παρουσίασε , η αξία της αγροτικής παραγωγής της Ελλάδας, που κυμάνθηκε στα 10,4 δις ευρώ, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat. Μείωση είχαμε τόσο στη φυτική παραγωγή (-4,4%), όσο και στη ζωική παραγωγή (-3,7%) αλλά και στις γεωργικές υπηρεσίες (-2,4%), καθώς και στις δευτερεύουσες δραστηριότητες (-13,3%). Αυτό που πρέπει να προβληματίσει πάντως είναι αν τα στατιστικά στοιχεία δίνουν την εικόνα της πραγματικότητας ή οφείλονται στην αύξηση της παραοικονομίας και της διακίνησης χωρίς παραστατικά, που αυξάνει τον τελευταίο καιρό λόγω της υψηλής φορολογίας.
Πολλοί αγρότες,μολονότι πληρώνουν ασφάλιστρα στον ΕΛΓΑ, δεν αποζημιώνονται για ζημιές στην αγροτική τους παραγωγή από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.Οι παραγωγοί κάθε χρόνο ασφαλίζουν το αγροτικό τους κεφάλαιο στον ΕΛΓΑ και αποδίδουν χιλιάδες ευρώ στα ασφάλιστρα. Κάθε χρόνο οι απώλειες στα εισοδήματα αλλά στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο των παραγωγών λόγο των καιρικών συνθηκών είναι μεγάλες χωρίς όμως ποτέ να έχουν αποζημιωθεί.Αυτό οφείλεται στο ότι βασική προϋπόθεση προκειμένου να τύχουν οι αγρότες ένταξης σε πρόγραμμα αποκατάστασης ζημιών (ΚΟΕ/ΠΣΕΑ), πρέπει να υπάρχει καταστροφή σε ποσοστό ύφους 30% και πάνω σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (Νομός).
Ωστόσο, αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να συμβεί για μια συγκεκριμένη καλλιέργεια στο εύρος ενός νομού, με δεδομένη την ανομοιομορφία που υπάρχει μεταξύ πεδινών και ορεινών περιοχών.
Στην Ελληνική πραγματικότητα τα αγροτικά επαγγέλματα έχουν υποστεί συστηματική απαξίωση και οι επαγγελματίες αγρότες συνήθως αντιμετωπίζονται ως «κατώτερης ποιότητας» επαγγελματίες. Όσοι θέλουν να ασχοληθούν για πρώτη φορά με τα αγροτικά επαγγέλματα τώρα, βάζουν, για να διαχωρίσουν την νέα κατάστασή τους, ως προμετωπίδα, την «αγροτική επιχειρηματικότητα», διότι τάχα αυτοί, οι καινούργιοι, είναι «επιχειρηματίες αγρότες». Είναι αρκετά σαφής ένδειξη ότι, γενικά, τα αγροτικά επαγγέλματα, μέχρι πριν την κρίση της οικονομίας της αγοράς, δεν θεωρούνταν ισότιμοι επαγγελματίες. Σήμερα, δυστυχώς εξ ανάγκης, εξετάζοντας όλες τις δυνατότητες και όλοι ανακάλυψαν την πιθανότητα να παράγουν τρόφιμα, αλλά δεν θέλουν να είναι απλοί αγρότες, και αυτοκλήθηκαν «επιχειρηματίες αγρότες». Είναι τριπλή ατυχία να ζεις στην Ελλάδα, να είσαι νέος και να ξεκινάς σε κάποιο αγροτικό επάγγελμα.
Οι δουλειές της υπαίθρου ήταν και είναι πάντα βαριές και δύσκολες,χωρίς το ελληνικό δημόσιο να δίδει ουσιαστικά και αποτελεσματικά κίνητρα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.