Διαβάστε τι ισχύει για τις νέες ασφαλιστικές εισφορές επαγγελματιών

Γράφει ο Χρήστος Ηλ.Τσίχλης

Δικηγόρος Αθηνών
Από 01.01.2017, οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και αυταπασχολουμένων, καταβάλλονται σε μηνιαία βάση και εκδίδονται εντός του μηνός που οφείλονται. Καταληκτική ημερομηνία καταβολής των εισφορών είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.H δυνατότητα μερικής καταβολής εισφορών συνεπάγεται ετήσια προσαύξηση 8% ή μηνιαία προσαύξηση 0,667% για τις εισφορές που είναι ληξιπρόθεσμες.Σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ασκεί πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα ,για το υπολογισμό του μηνιαίου εισοδήματος αθροίζεται το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα των επιμέρους επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Ο δικηγόρος Χρήστος Τσίχλης

Ορίζεται ανώτατο και κατώτατο μηνιαίο εισόδημα (586 ευρώ) που αποτελεί κατά μήνα τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης.Για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ που έχουν ασφάλιση άνω των 5 ετών ορίζονται κλιμακωτές εκπτώσεις 5 % -50% για εισόδημα από 7.000 ευρώ έως 58.000 ευρώ ετησίως. Για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ με κάτω από 5 έτη ασφάλισης ορίζεται σταδιακή μετάβαση στο συντελεστή 20% (στον 6ο χρόνο ασφάλισης τους). Οι επίσης οι αγρότες ασφαλισμένοι του ΟΓΑ θα μεταβούν σταδιακά (σ.σ. μέχρι το 2022) στο συντελεστή 20%, ενώ από 1/1/2017 υπάγονται στο συντελεστή 14% όσον αφορά την εισφορά που θα καταβάλλουν για τον κλάδο κύριας σύνταξης τους. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι κόβουν μπλοκάκι σε περισσότερους από 2 εργοδότες, τότε οι κρατήσεις τους υπερδιπλασιάζονται και πάνε στο 26,95%, γίνονται δηλαδή ανάλογες κρατήσεις με εκείνες των ελεύθερων επαγγελματιών.Δεν είναι υποχρεωμένος ο εργαζόμενος εάν δεν έχει εισόδημα να πληρώσει τα 158 ευρώ που είναι το μίνιμουμ.Όσοι είναι ασφαλισμένοι από 1/1/1993 και μετά και έχουν μισθωτή εργασία, (ασφάλιση από έναν εργοδότη για τουλάχιστον 25 ημέρες τον μήνα) και κόβουν μπλοκάκι σε έναν ή δύο ακόμη εργοδότες, τότε από 1/1/2017 θα υπάρξουν και κρατήσεις της τάξης του 12,72%, ανεξάρτητα από τις κρατήσεις που έχουν για τη μισθωτή τους εργασία. Όταν εργάζεται ως μισθωτός σε έναν εργοδότη και παρέχει υπηρεσίες με μπλοκάκι σε άλλους, τότε πληρώνει το 20%.Εφόσον οι ασφαλισμένοι αυτοί θα πληρώνουν ένα μέρος του ποσού, τότε θα μπορούν να πάρουν ασφαλιστική ενημερότητα.Σε κάθε περίπτωση, στο τέλος κάθε έτους θα πραγματοποιείται εκκαθάριση και συμψηφισμός μεταξύ των καταβληθεισών κατά τους ανωτέρω μήνες εισφορών και των οφειλόμενων εισφορών, με βάση το πραγματικό εισόδημα που προκύπτει από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (όπως αυτό προκύπτει από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος). Η ρύθμιση αφορά ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ (αυτοαπασχολούμενοι) ή του ΕΤΑΑ (γιατροί, φαρμακοποιοί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, δικηγόροι) οι οποίοι αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών.Προϋπόθεση είναι η παροχή υπηρεσιών από τον ασφαλισμένο σε εργοδότη που μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο (εταιρεία) ή όμιλος εταιρειών ή περισσότερα από ένα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιδιώκουν κοινό οικονομικό σκοπό, και συνήθως πρόκειται για επιχειρήσεις που ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο, έχουν κοινές εγκαταστάσεις.
Για τα μέλη των προσωπικών εταιρειών, ετήσιο εισόδημα που υπολογίζεται στον καθορισμό των ασφαλιστικών εισφορών θεωρείται το ποσό που προκύπτει από το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην εταιρεία επί των συνολικών κερδών της εταιρείας. Σε περίπτωση μηδενικών κερδών ή ζημίας, τα μέλη καταβάλλουν τις κατώτατες εισφορές. Εάν το μέλος προσωπικής εταιρείας ασκεί πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα ελεύθερου επαγγελματία, τότε βάση υπολογισμού των εισφορών θα αποτελεί το άθροισμα των επιμέρους επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Τα μέλη οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης οφείλουν εισφορές με βάση το 70% του κατώτατου ασφαλιστέου εισοδήματος, δηλαδή τα 410,26 ευρώ. Εάν το άθροισμα του συνολικού ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος ξεπερνά το γινόμενο του αριθμού των μελών επί την ελάχιστη βάση υπολογισμού, τότε οφείλεται αυξημένη εισφορά για όλα τα μέλη της οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης κατά το ποσό που για κάθε μέλος αυξάνεται το φορολογητέο εισόδημα. Το ποσοστό της εισφοράς καθορίζεται, ως εξής: 14% επί του φορολογητέου εισοδήματος για το 2017 16% επί του φορολογητέου εισοδήματος για το 2018 18% επί του φορολογητέου εισοδήματος για το 2019 19% επί του φορολογητέου εισοδήματος για το 2020 19,5% επί του φορολογητέου εισοδήματος για το 2021 20% επί του φορολογητέου εισοδήματος για το 2022 και μετά.

Για τον καθορισμό του ετήσιου Καθαρού Φορολογητέου Εισοδήματος συνυπολογίζονται όλα τα εισοδήματα από όλες τις δραστηριότητες ή τις ιδιότητες που δημιουργούν υποχρέωση ασφάλισης. Εάν ένας ασφαλισμένος ασκεί πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα που εντάσσεται σε έναν από τους κλάδους κύριας σύνταξης του ΕΦΚΑ, τότε αθροίζεται το σύνολο των εισοδημάτων για τον καθορισμό του ενιαίου εισοδήματος.

Όσοι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ έχουν ληξιπρόθεσμες και εμπρόθεσμες οφειλές, συνεχίζουν να οφείλουν να τις καταβάλουν, όπως και πριν. Όσοι έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση, οφείλουν να την διατηρήσουν, καταβάλλοντας παράλληλα με τις τρέχουσες εισφορές τις δόσεις. Όσοι δεν έχουν κάνει διακανονισμό των χρεών τους προς τον ασφαλιστικό τους φορέα, μπορούν να ενταχθούν εξ αρχής και, όσοι έχουν χάσει τη ρύθμιση, να επανενταχθούν με ρύθμιση των 12 δόσεων.
Ο ελεύθερος επαγγελματίας που έκανε έναρξη εργασιών το 2016, ελλείψει εισοδημάτων του 2015, θα κληθεί να καταβάλει την ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά. Όταν θα εκκαθαριστούν από τη φορολογική διοίκηση τα εισοδήματα του 2016, θα γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις.
Ιδιαίτερη πρόβλεψη γίνεται για όσα πρόσωπα υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ και αυτοαπασχολούμενοι απόφοιτοι ΑΕΙ και είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους και επιμελητήρια υπό μορφή ΝΠΔΔ και οι οποίοι, μέχρι σήμερα, όφειλαν ασφαλιστικές εισφορές μειωμένες κατά την πρώτη πενταετία ασφάλισης. Η νέα πρόβλεψη ορίζει ότι σε αυτές τις κατηγορίες ασφαλισμένων κατά την πρώτη πενταετία στον κλάδο κύριας σύνταξης οι εισφορές θα κλιμακώνονται, ως εξής: 14% για τα δύο πρώτα έτη ασφάλισης 17% από το 3ο έως και το 5ο έτος ασφάλισης 20%, μετά το 5ο έτος ασφάλισης Οι θεσμοθετημένες εκπτώσεις επιστρέφονται κατά 1/5 κατ’ έτος για τα έτη που τα εισοδήματα υπερβαίνουν τα 18.000 ευρώ και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι τη συμπλήρωση 15ετίας ασφάλισης.

Το νέο σύστημα καθορισμού εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους του ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ, έχει μεν ως βάση υπολογισμού τα πραγματικά εισοδήματα του προηγούμενου έτους, αλλά ορίζει κατώτατα και ανώτατα όρια υπολογισμού εισφορών. Συγκεκριμένα, ακόμα και αν τα καθαρά έσοδα από την επαγγελματική δραστηριότητα είναι μηδενικά έως και 7.031 ευρώ, ο ασφαλισμένος θα κληθεί να καταβάλει εισφορές για τουλάχιστον: – Κατώτατο ετήσιο εισόδημα 7.032,96 ευρώ – Κατώτατο μηνιαίο εισόδημα 586,08 ευρώ – Κατώτατη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά κλάδου σύνταξης 117,22 ευρώ – Κατώτατη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά κλάδου υγείας 40,73 ευρώ Άρα, ακόμα και ο απασχολούμενος με «μπλοκάκι» που δηλώνει μηδενικό εισόδημα, είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την κατώτατη ασφαλιστική εισφορά, όπως περιγράφεται παραπάνω και 10 ευρώ τη μηνιαία ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ. Αντίστοιχα, ακόμα και αν τα καθαρά έσοδα από την επαγγελματική δραστηριότητα είναι περισσότερα από την ανώτατη βάση, δηλαδή περισσότερα από 70.329,61 ευρώ, ο ασφαλισμένος θα κληθεί να καταβάλει εισφορές, μέχρι: Ανώτατο ετήσιο εισόδημα 70.329,61 ευρώ Ανώτατο μηνιαίο εισόδημα 5.860,80 ευρώ Ανώτατη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά κλάδου σύνταξης 1.172,16 ευρώ Ανώτατη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά κλάδου υγείας 407,33 ευρώ

Ο εργαζόμενος που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα και ως μισθωτός και ως ελεύθερος επαγγελματίας καταβάλλει εισφορές ανάλογα με τον εάν εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας στην ίδια εταιρεία που είναι μισθωτός ή όχι. Ειδικότερα, το υπουργείο Εργασίας με πρόσφατες εγκύκλιες οδηγίες ορίζει ότι ο ασφαλισμένος που εργάζεται ως μισθωτός σε μία εταιρεία και «κόβει» Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών σε άλλη εταιρεία οφείλει στην πρώτη τις εισφορές που του αναλογούν ως μισθωτός και διακριτά τις εισφορές που αναλογούν στα εισοδήματα του ως ελεύθερου επαγγελματία. Αντίθετα, εάν ο ασφαλισμένος που εργάζεται ως μισθωτός σε εταιρεία και «κόβει» Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών στην ίδια εταιρεία, τότε υπολογίζεται το σύνολο των εισοδημάτων του ως μισθωτού και η εταιρεία καταβάλλει τις εισφορές εργοδότη που αναλογούν στο σύνολο του εισοδήματος από μισθό ή Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

Στους δημοσίους υπαλλήλους,το κράτος θα καταβάλει ως εργοδότης εισφορές στον ΕΦΚΑ ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι θα υποστούν μειώσεις έως 20 ευρώ το μήνα στις καθαρές αποδοχές τους από 1/1/2017 καθώς αλλάζει και η βάση υπολογισμού των κρατήσεων. Στην πράξη, ακόμη και αν δεν υπάρξει αλλαγή στις ονομαστικές αποδοχές των υπαλλήλων, θα υπάρξει αύξηση της παρακράτησης και κατά συνέπεια μείωση του τελικού ποσού που θα λαμβάνουν κάθε μήνα.
Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης, εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Ο μέσος αυτός όρος, υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του.

Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου.

Από 1-1-2017 , ως συντάξιμες αποδοχές των «παλαιών ασφαλισμένων» (υπάλληλοι που έχουν ασφαλισθεί πρώτη φορά για κύρια σύνταξη σε Φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο πριν την 1-1-1993) οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4354/2015 (νέο ενιαίο μισθολόγιο) και μέχρι την 31-12-2016 υπάγονταν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, νοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων. 59 (παρ. 2) και 9 (περ. ι της παρ. 2) του π.δ. 169/2007, όπως ισχύουν, δηλαδή:

α. ο βασικός μισθός, όπως αυτός καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015,

β. το επίδομα θέσης ευθύνης (όπου καταβάλλεται) και

γ. το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα υπηρετούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ βαθμού και υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3660/2008 (A 78),
όπως τα ανωτέρω ποσά (υπό α/α α, β και γ) ισχύουν, κατά περίπτωση, με βάση τις διατάξεις του ανωτέρω ν. 4354/2015 και με ότι αλλαγή υπάρξει μελλοντικά σε αυτά.

Ασφαλισμένοι από 1-1-1993 και μετά (νέοι ασφαλισμένοι)

Από 1-1-2017, ως συντάξιμες αποδοχές των «νέων ασφαλισμένων» υπαλλήλων (έχουν ασφαλισθεί για κύρια σύνταξη για πρώτη φορά σε Φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο μετά την 1-1-1993) που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4354/2015 (νέο ενιαίο μισθολόγιο) και μέχρι την 31-12-2016 υπάγονταν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, νοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.