Αποζημίωση, διευκολύνσεις λόγω Κορωνοϊού & ακατάσχετα αντικείμενα οφειλέτη

Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης (Δικηγόρος Αθηνών-Συνταγματολόγος-Συνήγορος Αμερικανικού Δημοκρατικού Κόμματος στην Ελλάδα).

Αποζημίωση 800 ευρώ θα λάβουν μέχρι τις 10 Απριλίου, μισθωτοί των επιχειρήσεων που έκλεισαν με εντολή του κράτους, μισθωτοί των επιχειρήσεων που λειτουργούν με μείωση τζίρου, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν από 1η Μαρτίου μέχρι και 18 Μαρτίου. Οι πολλαπλώς απασχολούμενοι εργαζόμενοι θα λάβουν την αποζημίωση μία φορά. Την αποζημίωση θα λάβουν οι πλήρως απασχολούμενοι και οι εκ περιτροπής ή με μερική απασχόληση. Η αποζημίωση αυτή, είναι ακατάσχετη. Το κράτος θα καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω εργαζομένων, υπολογιζόμενες στο ύψος των αποδοχών των εργαζομένων. Παρατείνεται για ένα δίμηνο η επιδότηση ανεργίας 120.000 ανέργων που έληξε ή λήγει. Υποχρεωτική έκπτωση 40% στο ενοίκιο των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020 για τις κλειστές επιχειρήσεις και για τα φυσικά πρόσωπα που μένουν χωρίς εργασία. Καταργείται το πάγιο τέλος της ΔΕΗ από τις 26 Μαρτίου και για τρεις μήνες και τίθεται έκπτωση 8% για τους ευάλωτους καταναλωτές και έκπτωση πέντε ευρώ για όσους λαμβάνουν ηλεκτρονικό λογαριασμό. Οι εξουσιοδοτήσεις, οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι συνταγογραφήσεις δεν θα χρειάζονται πλέον αυτοπρόσωπη παρουσία. Οι εξουσιοδοτήσεις, οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι συνταγογραφήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στο gov.gr
Υπάλληλος (π.χ. δικαστικός επιμελητής) που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη. Tο άμισθο της υπηρεσίας δεν αφαιρεί την ιδιότητα του υπαλλήλου, όπως ακριβώς συμβαίνει με τους συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, υποθηκοφύλακες.Έτσι, κρίθηκε νομολογιακά ότι έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου και οι δικαστικοί επιμελητές.Έτσι, έχει υποστηριχθεί ότι, λέγοντας ο νόμος «υπάλληλος παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του», δεν αναφέρεται σε οποιαδήποτε υπαλληλικά καθήκοντα (τα οποία είναι όμοια σε όλους τους υπαλλήλους, άσχετα από το ειδικότερο αντικείμενο της υπηρεσίας στην οποία εργάζονται), αλλά στα ειδικά καθήκοντα της υπηρεσίας του.Η πράξη με την οποία προσβάλλεται το έννομο αγαθό στο έγκλημα αυτό εκδηλώνεται με τη μορφή της παράβασης των υπηρεσιακών καθηκόντων. Το παρόν έγκλημα τελείτε με την παράβαση των καθηκόντων, με τα οποία ασκείται η ανατεθειμένη υπηρεσία, ήτοι τα υπάγοντα στην εκπλήρωση του ανατιθέμενου έργου και μόνον.

Στη φωτογραφία ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης (Δικηγόρος Αθηνών-Συνταγματολόγος-Συνήγορος Αμερικανικού Δημοκρατικού Κόμματος στην Ελλάδα).

Ακατάσχετα είναι τα έπιπλα σαλονιού και έγχρωμη τηλεόραση γιατί εξαιρούνται από την κατάσχεση πράγματα της προσωπικής χρήσης του οφειλέτη και της οικογενείας του, εφόσον τα πράγματα αυτά είναι απαραίτητα για τις στοιχειώδεις ανάγκες της διαβίωσής τους. Μεταξύ αυτών αναμφισβήτητα συμπεριλαμβάνονται τα έπιπλα σαλονιού, τα οποία είναι απαραίτητα για την στοιχειώδη κοινωνική ζωή του οφειλέτη, δεδομένου ότι στην έννοια του στοιχειώδους δεν περιλαμβάνονται μόνον τα προς διατροφή και ένδυση απαραίτητα αντικείμενα, αλλά και τα εξυπηρετούντα στοιχειωδώς όχι μόνο τις ανάγκες του οφειλέτη αλλά και της οικογενείας του. Κρίνεται ότι, από τα ανωτέρω κινητά, τα έπιπλα σαλονιού είναι ακατάσχετα, όπως, άλλωστε, ακατάσχετη είναι και η τηλεόραση, η οποία με γνώμονα τις σύγχρονες αντιλήψεις που επικρατούν για την προσωπικότητα, τη ζωή και την αξία του ανθρώπου, θεωρείται ως στοιχειωδώς αναγκαία για κάθε οικογένεια. Όσον αφορά, όμως, το αυτοκίνητο, τούτο δεν είναι, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ακατάσχετον, καθόσον με γνώμονα τις ίδιες ως άνω σύγχρονες αντιλήψεις που επικρατούν για την προσωπικότητα, τη ζωή και την αξία του ανθρώπου δεν μπορεί να θεωρηθεί ως απαραίτητο για τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβιώσεως αυτού. Η αναγκαστική κατάσχεση και ο δημόσιος αναγκαστικός πλειστηριασμός κινητών πραγμάτων ιδιοκτησίας του οφειλέτη αποτελούν μέτρα λαμβανόμενα κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ προς είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Από την κατάσχεση εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, τα πράγματα της προσωπικής χρήσεως του οφειλέτη και της οικογένειάς του, εφόσον αυτό κρίνονται απαραίτητα για την ικανοποίηση των στοιχειωδών αναγκών διαβίωσής τους, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτέρων συνθηκών του εκάστοτε οφειλέτη και της οικογένειάς του , καθώς και των διδαγμάτων της κοινής πείρας. Στην ικανοποίηση στοιχειωδών αναγκών διαβιώσεως κατατείνουν όχι μόνο τα πράγματα που είναι απαραίτητα προς διατήρηση και διασφάλιση της ζωής και της υγείας του οφειλέτη και της οικογενείας του, αλλά και τα πράγματα που αποσκοπούν, σύμφωνα με τις σύγχρονες κοινωνικές αντιλήψεις, στην εξασφάλιση σε αυτούς ενός ελαχίστου επιπέδου ποιότητας ζωής. Επομένως, δεν επιτρέπεται η κατάσχεση πραγμάτων που διασφαλίζουν στον οφειλέτη και την οικογένειά του στοιχειώδεις δυνατότητες ανάπτυξης κοινωνικής ζωής, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, μετακίνησης, επικοινωνίας με τον εξωτερικό κόσμο κ.λ.π.
Κατάσχεση μπορεί να γίνει στα κινητά πράγματα που βρίσκονται στα χέρια του οφειλέτη.

Oι διατάξεις για την κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη εφαρμόζονται και α) όταν κινητά πράγματα του οφειλέτη βρίσκονται στα χέρια του δανειστή ή τρίτου πρόθυμου να τα αποδώσει,

β)Όταν κατάσχεται εμπράγματο δικαίωμα του οφειλέτη επάνω σε ξένο κινητό πράγμα, γ) όταν πρόκειται για κινητά πράγματα που είχαν μεταβιβαστεί από τον οφειλέτη σε τρίτο, εφόσον η κατάσχεση επιβάλλεται από δανειστή που πέτυχε τη διάρρηξη της μεταβίβασης ως καταδολιευτικής κατά τα άρθρα 939 επ. του Αστικού Κώδικα. 3. Εξαιρούνται από την κατάσχεση:

α) τα πράγματα της προσωπικής χρήσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του και ιδίως ρούχα, κλινοστρώματα, έπιπλα εφόσον τα πράγματα αυτά είναι απαραίτητα για τις στοιχειώδεις ανάγκες της διαβίωσής τους,

β) τρόφιμα και καύσιμη ύλη, απαραίτητα στον οφειλέτη και την οικογένειά του για τρεις μήνες,

γ) τα παράσημα και τα αναμνηστικά αντικείμενα, τα χειρόγραφα, οι επιστολές, τα οικογενειακά έγγραφα και τα επαγγελματικά βιβλία,

δ) βιβλία, μουσικά όργανα, εργαλεία τέχνης που προορίζονται για την επιστημονική ή καλλιτεχνική και γενικότερα την πνευματική μόρφωση και ανάπτυξη του οφειλέτη ή της οικογένειάς του.

Εκτός από τα περιουσιακά στοιχεία που εξαιρούνται από την κατάσχεση, προκειμένου για πρόσωπα που με την προσωπική τους εργασία αποκτούν όσα τους χρειάζονται για να ζήσουν, τα εργαλεία, μηχανήματα, βιβλία ή άλλα πράγματα που είναι απαραίτητα για την εργασία τους και εκτός από αυτά α) προκειμένου για πρόσωπα που ζουν από γεωργική εργασία, και δύο ζώα για το άροτρο, ένα υποζύγιο, μία δαμάλα, έξι πρόβατα, έξι γίδες, ο σπόρος που χρειάζεται ως την ερχόμενη συγκομιδή και η τροφή αυτών των ζώων για τρεις μήνες, β) προκειμένου για πρόσωπα που ζουν από την κτηνοτροφία, και δώδεκα μεγάλα ζώα ή εικοσιτέσσερα μικρά ζώα, και η τροφή τους για τρεις μήνες, γ) για πρόσωπα που ζουν από την πτηνοτροφία, και εκατόν πενήντα πτηνά και η τροφή τους για τρεις μήνες.

Η κατάσχεση καρπών δεν μπορεί να γίνει πριν από ένα μήνα από τη συνηθισμένη εποχή που ωριμάζουν. Οι μεταξοσκώληκες δεν μπορούν να κατασχεθούν πριν γίνουν τέλεια κουκούλια.

Αν τα κατασχεμένα πράγματα είναι ασφαλισμένα η κατάσχεση ισχύει και για την αποζημίωση που οφείλεται από την ασφάλιση.

Οι δικαστικοί επιμελητές, συνεπώς, οι οποίοι εκτελούν τις παραγγελίες κατάσχεσης, έχουν υποχρέωση από το νόμο και το Σύνταγμα να εξαιρούν από την κατάσχεση όσα χαρακτηρίζονται από τις παραπάνω διατάξεις ως ακατάσχετα, διαφορετικά θα υπόκεινται στις συνέπειες που προβλέπονται στο άρθρο 75 παρ. 3 του ΚΕΔΕ.

Επειδή έχει παρατηρηθεί ότι σε αντίθεση με όσα ορίζουν οι διατάξεις, επιβάλλονται από δικαστικούς επιμελητές κατασχέσεις σε ακατάσχετα από το νόμο πράγματα των οφειλετών, και ειδικότερα σε είδη που είναι απαραίτητα για τις στοιχειώδεις ανάγκες της διαβίωσης των ιδίων και των οικογενειών τους (τραπέζι, καρέκλες, ψυγείο, ηλεκτρική κουζίνα, τηλεόραση κ.λπ.), τονίζεται ότι οι διατάξεις περί του ακατασχέτου εφαρμόζονται αυστηρά και δίνονται σαφείς οδηγίες προς αυτούς ως προς την εξαίρεση των κινητών πραγμάτων των οφειλετών που δεν υπόκεινται σε κατάσχεση και προορίζονται για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών τους. Σε περίπτωση που στις εκθέσεις κατάσχεσης, διαπιστωθεί ότι έχουν περιληφθεί σε αυτές και ακατάσχετα πράγματα, θα ζητάτε την ανάκλησή τους και δεν θα καταβάλλετε τα έξοδα εκτέλεσης στους δικαστικούς επιμελητές. Τα παραπάνω εφαρμόζονται απαρέγκλιτα και για τις περιπτώσεις που οι κατασχέσεις επιβάλλονται από υπάλληλους των ΔΟΥ, λόγω έλλειψης δικαστικών επιμελητών. Τονίζεται τέλος ότι αν διαπιστωθεί η επιβολή κατάσχεσης κινητών, κατά παράβαση των διατάξεων περί του ακατασχέτου αυτών, κινείται η διαδικασία αναζήτησης ευθυνών σε βάρος όλων των εμπλεκομένων οργάνων αναγκαστικής είσπραξης (υπαλλήλων Δ.Ο.Υ. – Δικαστικών Επιμελητών) και θα κινείται η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.