Αναστέλλονται τα εντάλματα σύλληψης Βγενόπουλου

Αναστολή των ενταλμάτων σύλληψης του ισχυρού άνδρα της MIG Ανδρέα Βγενόπουλου και των Μπουλούτα, Φόρου, Κουννή και Μάγειρα διέταξε με ενδιάμεση απόφαση το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο, απόφαση που ανατρέπει τις μέχρι τώρα εξελίξεις στις υπό διερεύνηση υποθέσεις της Νομικής Υπηρεσίας εναντίον του Βγενόπουλου και των στενών συνεργατών του στη MΙG και την πρώην Λαϊκή.

Η απόφαση κοινοποιήθηκε χθες στον Γενικό Εισαγγελέα και στην πλευρά του Βγενόπουλου. Κατά την προφορική ακρόαση της αίτησης των αιτητών παρέστησαν και έδωσαν μαρτυρία ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου, ο Α. Βγενόπουλος εκ μέρους των αιτητών και ο Γενικός Εισαγγελέας Κ. Κληρίδης εκ μέρους της Δημοκρατίας.

Το Διαιτητικό Δικαστήριο εξέδωσε την επιφυλαχθείσα απόφασή του χθες Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου. Αποτελείται από 81 σελίδες, με αιτιολογημένο σκεπτικό, και απέρριψε όλα τα άλλα αιτήματα των αιτητών και επιλήφθηκε μόνο του θέματος των δύο εκκρεμουσών ποινικών υποθέσεων.

Η Κύπρος, όπως όλα τα κράτη έχουν το κυρίαρχο δικαίωμα να διερευνούν και να διώκουν πρόσωπα για ποινικά αδικήματα και ότι οι εκκρεμούσες ποινικές υποθέσεις εναντίον των αιτητών δεν έγιναν ούτε προς εκφοβισμό ούτε προς παρενόχληση τους προς απόκτηση πλεονεκτήματος στη διαιτητική διαδικασία, σημειώνει το Διαιτητικό Δικαστήριο.

Ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι στο πλαίσιο της διαιτητικής διαδικασίας, αριθμός Ελλαδιτών επενδυτών αποτάθηκε στο Διεθνές Κέντρο Διευθέτησης Επενδυτικών Διαφορών (ICSID) διεκδικώντας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας αποζημιώσεις ύψους πέραν των €1,2 δις, για θέματα που αφορούν την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η πρώην Λαϊκή Τράπεζα.

Αναφορικά με τα εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί εναντίον των κ.κ. Μπουλούτα και Φόρου, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η έκδοσή τους δεν ήταν δυσανάλογη προς τις περιστάσεις ενέργεια, ούτε καταχρηστική, εφόσον η παρουσία των δύο κατηγορουμένων στο Δικαστήριο Λευκωσίας είναι υποχρεωτική. Ωστόσο εισηγείται την αναστολή των ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος τους για λόγους που εξηγούνται κάτωθι.

Απέρριψε επίσης το αίτημα των αιτητών όπως αυτοί, ως κατηγορούμενοι, μη παρίστανται αυτοπροσώπως αλλά να εκπροσωπούνται από δικηγόρο.

Εν τούτοις, το Δικαστήριο, έκρινε ότι η εμπλοκή και συμμετοχή των κ.κ. Μπουλούτα και Φόρου στη διαιτητική διαδικασία θα επηρεαστεί σημαντικά λόγω της πιθανότητας αυτοί να τεθούν υπό κράτηση κατ΄ εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης, ενώ η διαθεσιμότητα της παρουσίας και συμμετοχής τους στη διαιτητική διαδικασία κρίνεται ως ουσιώδης για την ομαλή διεξαγωγή της.

Επίσης, “αφού εξισορρόπησε από τη μια, την άσκηση από την Κυπριακή Δημοκρατία του κυρίαρχου δικαιώματός της να προχωρεί την ποινική δίωξη του 2015, και από την άλλη, την ανάγκη απρόσκοπτης παρουσίας και διαθεσιμότητας των δύο κατηγορουμένων ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου” αποφάσισε να προχωρήσει σε αριθμό συστάσεων προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το Δικαστήριο εισηγείται προς την ΚΔ, “να αναστείλει την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης εναντίον των κ.κ. Μπουλούτα και Φόρου, και να απόσχει από τη λήψη μέτρων τα οποία θα εμπόδιζαν την ελευθερία διακίνησής τους και πρόσβασης σε δικηγόρο για σκοπούς της διαιτησίας”.

Περαιτέρω, και για τους ίδιους λόγους, το Δικαστήριο έκρινε ότι και στην περίπτωση των κ.κ. Α. Βγενόπουλου και Μάγειρα οι οποίοι θα είναι μάρτυρες ενώπιόν του, θα έπρεπε να αποφευχθεί η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης εναντίον τους”.

Σημειώνεται ότι “η αναστολή την οποία σύστησε το Δικαστήριο είναι προσωρινής διάρκειας, μέχρι την αποπεράτωση της διαδικασίας ενώπιόν του, η ακρόαση της οποίας τοποθετείται αρχάς του 2017”.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι “η ανωτέρω απόφαση η οποία ενέχει υποχρέωση της Δημοκρατίας για συμμόρφωση, δε συνιστά εμπόδιο στη συνέχιση όλων των εκκρεμουσών ποινικών υποθέσεων ή την καταχώριση νέων υποθέσεων σε σχέση με τους αιτητές”.

Η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου μελετάται από τη Νομική Υπηρεσία σε συνεργασία με τον ξένο δικηγορικό οίκο που εκπροσωπεί τη Δημοκρατία.

Στο πλαίσιο της διαιτητικής αυτής διαδικασίας η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, κατά το Μάιο 2016 οι αιτητές υπέβαλαν προς το Διαιτητικό Δικαστήριο αίτημα για τη λήψη Ενδιάμεσων Μέτρων εναντίον της Κύπρου τα οποία να ισχύουν μέχρι την αποπεράτωση της διαιτησίας.

Η υπόθεση άρχισε όταν αριθμός Ελλαδιτών επενδυτών προσέφυγαν στο Διεθνές Κέντρο Διευθέτησης Επενδυτικών Διαφορών (ICSID) διεκδικώντας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας αποζημιώσεις ύψους πέραν των €1,2 δις.

Ισχυρίζονταν παραβίαση εκ μέρους της Δημοκρατίας και της κυπριακής κυβέρνησης των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας που υπεγράφη στις 30.3.1992 (BIΤ Treaty) σχετικά με τα γεγονότα που οδήγησαν στην κατάσταση στην οποία περιήλθε η Λαϊκή Τράπεζα.

Στο πλαίσιο της διαιτητικής αυτής διαδικασίας η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, κατά το Μάιο 2016 οι αιτητές υπέβαλαν προς το Διαιτητικό Δικαστήριο αίτημα για τη λήψη Ενδιάμεσων Μέτρων εναντίον της Κύπρου τα οποία να ισχύουν μέχρι την αποπεράτωση της διαιτησίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι αιτητές ζήτησαν, μεταξύ άλλων, να διαταχθεί ο Ειδικός Διαχειριστής της Λαϊκής, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να απόσχουν από τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων τα οποία εντείνουν την εκδικαζόμενη διαφορά και να διαταχθεί η Κύπρος όπως αναστείλει όλες τις διαδικασίες, τρέχουσες και μελλοντικές, εναντίον των αιτητών και συνδεομένων με αυτούς προσώπων, μεταξύ των οποίων της MIG, των κ.κ. Βγενόπουλου, Μπουλούτα, Φόρου, Κουννή και Μάγειρα.

Συγκεκριμένα, εισηγείται, “την αναστολή της αγωγής του Διαχειριστή της Λαϊκής Τράπεζας εναντίον πρώην ανώτερων στελεχών της Τράπεζας, την αναστολή της ισχύος του Διεθνούς Διατάγματος Παγοποίησης των περιουσιακών στοιχείων αιτητών και την αναστολή όλων των εκκρεμουσών υποθέσεων που εξετάζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Ε.Κ.Κ.) για επιβολή προστίμων.

Εισηγείται, επίσης, “την αναστολή όλων των διαδικασιών εκτέλεσης των αποφάσεων της Ε.Κ.Κ. για επιβολή προστίμων, την αναστολή των ποινικών ανακρίσεων για την Οικονομία, την αναστολή της ποινικής υπόθεσης του 2015 εναντίον κ.κ. Μπουλούτα, Φόρου, Κουννή και Λυσάνδρου, την ακύρωση ή αναστολή εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης εναντίον των κ.κ. Μπουλούτα και Φόρου”.

Τέλος, εισηγείται, “την ακύρωση ή αναστολή εκτέλεσης των όρων που τέθηκαν από το Δικαστήριο στον κ. Κουννή και όπως διαταχθεί η Κύπρος, εναλλακτικά, όπως επιτρέψει στους κ.κ. Μπουλούτα, Φόρο και Κουννή να ταξιδεύουν και διακινούνται ελεύθερα και να εκπροσωπούνται στην ποινική υπόθεση του 2015 μέσω δικηγόρου και όχι αυτοπροσώπως”.

Το Διαιτητικό Δικαστήριο με βάση τη Διεθνή Σύμβαση που το εγκαθίδρυσε, έχει το δικαίωμα όπως σε οποιοδήποτε στάδιο μετά την έναρξη ενώπιόν του διαδικασίας, κατόπιν αιτήματος διαδίκου, να συστήσει όπως ληφθούν οποιαδήποτε προσωρινά μέτρα τα οποία κρίνει πρέποντα προς το σκοπό της διαφύλαξης δικαιωμάτων των διαδίκων και της ακεραιότητας της ενώπιόν του διαδικασίας, τα οποία να ισχύουν μέχρι την αποπεράτωση της διαιτησίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, “ήταν η βασική θέση και επιχειρηματολογία των αιτητών ότι, εκτός εάν λαμβάνονταν τα αιτούμενα μέτρα εναντίον της Κύπρου, θα επηρεάζονταν στην ομαλή εμφάνιση και παρουσίαση της υπόθεσής τους εναντίον της Δημοκρατίας”.

Η Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσωπούμενη μέσω διεθνούς αναγνωρισμένου δικηγορικού οίκου, επιχειρηματολόγησε εναντίον όλων των αιτημάτων των αιτητών.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.