Αυτές είναι οι αλλαγές στις εισφορές του κλάδου σύνταξης μισθωτών

Γράφει ο Χρήστος Ηλ.Τσίχλης

Δικηγόρος Αθηνών

Το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 17 του άρθρου 39 του νόμου αυτού, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών.Υψηλότερα ή χαμηλότερα των οριζομένων ως ανωτέρω ποσοστών ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης ,αναπροσαρμόζονται ετησίως ισόποσα και σταδιακά από 1/1/2017 και εφεξής ώστε από 1/1/2020 να διαμορφωθούν στο ποσοστό που ορίζεται ανωτέρω (δηλ. 13,33% για τον εργοδότη και 6,67% για τον ασφαλισμένο).
Δεν αναπροσαρμόζονται αλλά παραμένουν στο ύψος που προβλεπόταν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) των κατηγοριών που αναφέρονται κατωτέρω ως εξής:

Α. Πρόσωπα που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπάγονται στον Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ) είτε αποκλειστικά και μόνο για τον κίνδυνο του ατυχήματος είτε, εκτός αυτού, και στον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος (π.χ. φοιτητές και σπουδαστές ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, μεταπτυχιακοί φοιτητές κλπ. που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση που θεσμοθετημένα προβλέπεται από τα προγράμματα σπουδών τους για τη λήψη του πτυχίου τους, πρόσωπα που συμμετέχουν σε προγράμματα κοινωνικής επανένταξης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων / ΚΕΘΕΑ, κρατούμενοι εργαζόμενοι φυλακών κ.ά .).

Β. Κατηγορίες εργαζομένων που εξαιρέθηκαν από την αύξηση των ορίων ηλικίας του Ν.4336/2015, ήτοι:
I. Απασχολούμενοι οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του Νέου Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 2778/τ.Β72-12-2011), ο οποίος εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του β’ εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 28 του Α.Ν. 1846/1951, όπως ισχύει.
II. Απασχολούμενοι σε υπόγειες στοές μεταλλείων- λιγνιτωρυχείων και σε υποθαλάσσιες στοές, οι οποίοι ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.997/79 και της παρ. 2 του άρθρου 48 του Ν.2084/1992, όπως ισχύουν.
III. Απασχολούμενοι στην επιφάνεια μεταλλείων – λιγνιτωρυχείων , οι οποίοι ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.2335/1995, όπως ισχύουν.
IV. Ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου, παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.825/1978 όπως ισχύει (35ετία με βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα).
V. Απασχολούμενοι σε βαριές οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες, οι οποίοι ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.1543/1985 όπως ισχύουν.
VI. Απασχολούμενοι ως προσωπικό ΟΤΑ σε υπηρεσίες υγιεινής – καθαριότητας, οι οποίοι ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.1694/87, όπως ισχύουν.
VII. Οι υπαγόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα της τ. Διεύθυνσης Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ και οι απασχολούμενοι σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα, οι οποίοι ασφαλίζονται στον τομέα ΤΑΠ ΔΕΗ του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
VIII. Οι ναυτικοί, που ασφαλίζονται και συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 14 του Π.Δ. 913/1978.
IX. Οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από 1/1/1993 που υπάγονται στις διατάξεις του νέου Πίνακα Β.Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν.2084/1992.
X. Οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από 1/1/1993 που εργάζονται σε υπόγειες στοές μεταλλείων- λιγνιτωρυχείων, εναέριες ή υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα προκειμένου για τους ασφαλισμένους του ΤΑΠ- ΔΕΗ.
XI. Οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από 1/1/1993 οι οποίοι απασχολούνται σε οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες καθώς και το προσωπικό ΟΤΑ που απασχολείται σε υπηρεσίες υγιεινής – καθαριότητας και ασφαλίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4, άρθρου 24 του Ν.2084/1992.
Από 1/1/2017 τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης για τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω αναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης, τα οποία απεικονίζονται στην ΑΠΔ με τους παρακάτω Κωδικούς Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ) αντίστοιχα, αναπροσαρμόζονται ως εξής:

 

1. τ. Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ / τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ ΟΤΕ
ΚΠΚ 015
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
8,29% 17,70% 25,99%
Από 1/1/2017 έως Από 1/1/2017 έως Από 1/1/2017 έως
31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017
7,75% 16,25% 24%
Από 1/1/2018 έως Από 1/1/2018 έως Από 1/1/2018 έως
31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018
7,22% 14,79% 22,01%
Από 1/1/2019 έως Από 1/1/2019 έως Από 1/1/2019 έως
31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019
6,67% 13,33% 20%
Από 1/1/2020 Από 1/1/2020 Από 1/1/2020
     
     
 
2. τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ ΟΣΕ- ΕΛΤΑ
 
ΚΠΚ 016
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
8,29% 17,33% 25,62%
Από 1/1/2017 έως Από 1/1/2017 έως Από 1/1/2017 έως
31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017
7,75% 15,99% 23,74%
Από 1/1/2018 έως Από 1/1/2018 έως Από 1/1/2018 έως
31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018
7,22% 14,67% 21,89%
Από 1/1/2019 έως Από 1/1/2019 έως Από 1/1/2019 έως
31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019
6,67% 13,33% 20%
Από 1/1/2020 Από 1/1/2020 Από 1/1/2020

 

3. τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ / τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ τ. ΤΑΠΟΤΕ
 
ΚΠΚ 022
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
  17,33% 24%
Από 1/1/2017 έως Από 1/1/2017 έως
31/12/2017 31/12/2017
  15,99% 22,66%
6,67% Από 1/1/2018 έως Από 1/1/2018 έως
  31/12/2018 31/12/2018
  14,67% 21,34%
Από 1/1/2019 έως Από 1/1/2019 έως
31/12/2019 31/12/2019
  13,33% 20%
Από 1/1/2020 Από 1/1/2020

 

 
4. τ. Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ / τ. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ
     
  ΚΠΚ 017  
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
8,29% 17,70% 25,99%
Από 1/1/2017 έως Από 1/1/2017 έως Από 1/1/2017 έως
31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017
7,75% 16,25% 24%
Από 1/1/2018 έως Από 1/1/2018 έως Από 1/1/2018 έως
31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018
7,22% 14,79% 22,01%
Από 1/1/2019 έως Από 1/1/2019 έως Από 1/1/2019 έως
31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019
6,67% 13,33% 20%
Από 1/1/2020 Από 1/1/2020 Από 1/1/2020

 

 
5. τ. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η ΕΘΝΙΚΗ
(ΤΑΠΑΕ « Η ΕΘΝΙΚΗ»)
 
ΚΠΚ 018
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
  15,83% 22,50%
  Από 1/1/2017 έως Από 1/1/2017 έως
  31/12/2017 31/12/2017
  15% 21,67%
  Από 1/1/2018 έως Από 1/1/2018 έως
6,67% 31/12/2018 31/12/2018
  14,16% 20,83%

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.